Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych jest Adrians Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówka przy ulicy Kwiatowej 9, 17-200 Hajnówka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291296, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 5432140905, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000, 00 zł.

Dane kontaktowe

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: office@adrians-capital.com lub pisemnie na adres siedziby Adrians Capital Sp. z o.o. 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail office@adrians-capital.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy usług z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Pani/ Pana zgody;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy na podstawie Pani/Pana zgody;
 • windykacyjnych, w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np.  szyfrowanie danych);
 • archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od klienta. 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po zakończeniu:

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.