Zasady rozpatrywania reklamacji

W związku w uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U z 2015 r. poz. 1348) Adrians Capital Sp. z o.o. informuje, że od 11 października 2015 roku klientom przysługują nowe prawa w zakresie reklamacji:

Reklamacja to wystąpienie skierowane do Adrians Capital Sp. z o.o., w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Spółkę.

  1. Reklamacja powinna zostać złożona w formie:
    • pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
    • ustnej – do protokołu w siedzibie Pożyczkodawcy, adresy j.w.  i przyjmujący reklamację podpisują protokół.
    • ustnej – telefonicznie – pod numerem telefonu 661 403 403.
  2. Po złożeniu przez konsumenta reklamacji, Adrians Capital Sp. z o.o.  rozpatruje reklamację     i udziela odpowiedzi w postaci papierowej w terminie do 30 dni.
  3. W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie do 30 dni Adrians Capital Sp. z o.o. prześle reklamującemu informację o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Decyzja Spółki w zakresie złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.