Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowegoAdrians CapitalSp. o.o.

§ 1Regulamin określa zasady świadczenia przez Adrians Capital Sp. o.o. z siedzibą w Hajnówce, ul.Kwiatowa9. 17-200Hajnowka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS0000291296, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP543210905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, który został wpłacony w całości, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Adrians CapitalSp. z o.o. pod adresem internetowym www.adrians-capital.com

§ 2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  • Adrians Capital Sp. z o.o.,
  • Regulamin –niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Adrians CapitalSp. z o.o.”,
  • Portal –Portal internetowyAdrians Capital, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym Adrians Capital pod adresem internetowym www.adrians-capital.comstanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,
  • system teleinformatyczny –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne,
  • świadczenie usługi drogą elektroniczną –wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych,
  • Użytkownik –podmiot korzystający z Portalu,
  • Usługi –usługi świadczone przez Adrians Capital drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
  • E-mail zwrotny –email wysłany przez Adrians Capital na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym,
  • Pliki „Cookie” –niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

§ 3

1. Na podstawie Regulaminu Adrians Capitalw ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

a) informacje związane z ofertą i działalnością Adrians Capital,

b) adres e-mail –usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Adrians Capital zapytań związanych z ofertą Adrians Capital

c) e-mail zwrotny –usługa umożliwiająca Adrians Capital potwierdzenie danych,

d) wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych,

e) wysyłanie wiadomości lub zapytań do Adrians Capital.